ПЕРФЕКТНО ПРОЕКТИРАНЕ

Индивидуален подход към всеки клиент

Фирма “СРЕГИ” ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя от Камарата на строителите в България.

В “СРЕГИ” ООД е внедрена интегрирана система за управление, сертифицирана от NQA, която е част от NTS, водещ независим доставчик на услуги, свързани със симулативни тествания на околната среда, инспекция и сертификация в САЩ. NTS обслужва широк спектър от индустрии, включително гражданското въздухоплаване, аерокосмическа индустрия, защита, ядрена енергия, телекомуникации, промишленост, електроника, медицина и автомобилна индустрия.

NQA има издадени над 35000 сертификата в над 70 държави на различни организации в различни сектори – от малки и средни предприятия до глобални брандове, от нестопански организации до държавни администрации.

За реализиране на политиката по качество приоритет в дейността на фирмата е управление на извършваните строително-монтажни работи и пълно съответствие с нормативните изисквания.
•    непрекъснато усъвършенстване на строителните дейности в съответствие с изискванията на заинтересованите страни.
•    осигуряване на необходимите ресурси.
•    поддържане на ефективно партньорство със заинтересованите страни в процеса на работа.
•    създаване на ефективна организация за прилагане на изискванията за  управление към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата.
За реализиране на политиката по ЗБУТ, Ръководството се ангажира с изпълнение на следните цели:
•    създаване на безопасна и здравословна работна среда и организация на работа.
•    реализация на по-високи  от минималните изисквания, определени нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа.
•    прилагане на принципа на превантивност.
•    непрекъснато подобряване на управлението и резултатността по ЗБУТ.

За реализиране на политиката по ООС, Ръководството ще работи за изпълнение на следните основни цели:
•    Спазване на изискванията на нормативната уредба.
•    стремеж за намаляване на вредните въздействия върху околната среда.
•    стремеж за намаляване използването на материали и енергия от невъзобновяеми източници.
•    стремеж за намаляване на строителните отпадъци и осигуряване на управлението и рециклирането им.
•    Осигуряване на ефективна вътрешна и външна комуникация по въпросите на ООС.
•    Регистрирнане на всички несъответствия, инциденти, злополуки, изпускане на вредни емисии и т.н.
•    Непрекъснато повишаване на общото ниво на осъзнатост и мотивираност на персонала на Организацията по отношение ООС.

Политика на управление

Политика по управление, която е насочена към:

Непрекъснато подобрение на качеството на предоставяните строително монтажни работи и услуги, осигуряване на ЗБУТ при изпълнение на СМР, действия по опазване на околната среда и постигане на съответствие с изискванията на заинтересованите страни и нормативните документи.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството определя и ще работи по :

За реализиране на политиката по качество, Ръководството ще работи за изпълнение на следните основни цели:

Разработване на документация, внедряване и поддържане и усъвършенствуване на ИСУ, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 и ISO 45001:2018 ;

Приоритет в дейността на всички звена на фирмата е управление на извършваните строително-монтажни работи и пълно съответствие с нормативните изисквания.

Непрекъснато усъвършенстване на строителните дейности в съответствие с изискванията на заинтересовани страните и с гарантирано управление.

Осигуряване на необходимите ресурси и постоянен стремеж за непрекъснато повишаване управление, техническо обновление и подобряване на технологията в строителството.

Постигане на високо управление на взаимоотношенията с заинтересовани страни, непрекъснато изучаване на техните изисквания и очаквания и поддържане на ефективно партньорство в процеса на работа.

Създаване на ефективна организация за прилагане на изискванията за управление към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата.

Постигане на висока дисциплина и персонална отговорност за управление на работа от всеки служител на организацията.

Неотстъпното провеждане на политиката по управление на качество, ЗБУТ и УОС, постигането на целите и изпълнението на изискванията на документите на Системата за управление на управление са задължение и отговорност на всички работещи в организацията, независимо от длъжността, която заемат.

За реализиране на политиката по ЗБУТ, Ръководството ще работи за изпълнение на следните основни цели:

Създаване на безопасна и здравословна работна среда и организация на работата, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на фирмата, подизпълнителите и други свързани с дейността лица.

Реализация на по-високи  от минималните изисквания, определени нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да осъществи по-добро ниво на предпазване на работещите.

Прилагане на принципа на превантивност, който състои в предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се разработват и внедряват във всички фази на инвестиционния процес, в етапа на проектиране на сградите и съоръженията и конструирането на оборудването и технологиите, като по този начин най-големите рискове се отстраняват предварително.

Непрекъснато подобряване на управлението и резултатността по ЗБУТ.

Намаляването на рисковете при работа и по-ефективният контрол може да доведе до подобрена кондиция на персонала, до повишаване на производителността и намаляване на материалните разходи, чрез по-малко отсъствия от работа, намаляване на текучеството, икономия на суровини и по-добро управление на продукцията.

За изпълнение на тази цел, ръководството на фирмата ще работи за:

Планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на организацията за управление на извършваните строително-монтажни работи при здравословни и безопасни условия на труд.

За реализиране на политиката по ООС, Ръководството ще работи за изпълнение на следните основни цели:

Спазване на изискванията на нормативната уредба, свързана с осигуряването на ООС, чрез непрекъснато осигуряване на актуалността й;

Демонстриране на стремеж за намаляване на вредните въздействия върху околната среда, чрез анализ и оценка на значимите аспекти и набелязване на мерки за мониторинг и контрол на тези въздействия;

Демонстриране на стремеж за намаляване използването на материали и енергия от невъзобновяеми източници;

Демонстриране на стремеж за намаляване на строителните отпадъци и осигуряване на управлението и рециклирането им;

Осигуряване на ефективна вътрешна и външна комуникация по въпросите на ООС;

Осигуряване консултации на персонала и др. заинтересовани страни и осигуряване на регламент за действие при възникване на извънредни ситуации (пожар, наводнения, земетресения и др.)

Регистриране на всички несъответствия, инциденти, злополуки, изпускане на вредни емисии и т.н. с цел доказване на предприетите мерки за подобряване и намаляването им до постигане на пълното им елиминиране.

Непрекъснато повишаване на общото ниво на осъзнатост и мотивираност на персонала на Организацията по отношение ООС чрез планирани обучения и тренировки.