Фирма “СРЕГИ” ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя от Камарата на строителите в България.

В “СРЕГИ” ООД е внедрена интегрирана система за управление, сертифицирана от NQA, която  е част от  NTS, водещ независим доставчик на услуги, свързани със симулативни тествания на околната среда, инспекция и сертификация в САЩ. NTS обслужва широк спектър от индустрии, включително гражданското въздухоплаване, аерокосмическа индустрия, защита, ядрена енергия, телекомуникации, промишленост, електроника, медицина и автомобилна индустрия.

Basic CMYK

NQA има издадени над 35000 сертификата в над 70 държави на различни организации в различни сектори – от малки и средни предприятия до глобални брандове, от нестопански организации до държавни администрации. 

 

 

За реализиране на политиката по качество приоритет в дейността на фирмата е управление на извършваните строително-монтажни работи и пълно съответствие с нормативните изисквания.
•    непрекъснато усъвършенстване на строителните дейности в съответствие с изискванията на заинтересованите страни.
•    осигуряване на необходимите ресурси.
•    поддържане на ефективно партньорство със заинтересованите страни в процеса на работа.
•    създаване на ефективна организация за прилагане на изискванията за  управление към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата.
За реализиране на политиката по ЗБУТ, Ръководството се ангажира с изпълнение на следните цели:
•    създаване на безопасна и здравословна работна среда и организация на работа.
•    реализация на по-високи  от минималните изисквания, определени нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа.
•    прилагане на принципа на превантивност.
•    непрекъснато подобряване на управлението и резултатността по ЗБУТ.

За реализиране на политиката по ООС, Ръководството ще работи за изпълнение на следните основни цели:
•    Спазване на изискванията на нормативната уредба.
•    стремеж за намаляване на вредните въздействия върху околната среда.
•    стремеж за намаляване използването на материали и енергия от невъзобновяеми източници.
•    стремеж за намаляване на строителните отпадъци и осигуряване на управлението и рециклирането им.
•    Осигуряване на ефективна вътрешна и външна комуникация по въпросите на ООС.
•    Регистрирнане на всички несъответствия, инциденти, злополуки, изпускане на вредни емисии и т.н.
•    Непрекъснато повишаване на общото ниво на осъзнатост и мотивираност на персонала на Организацията по отношение ООС.